Burmistrz otrzymał absolutorium

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
21-06-2024
Rada Miejska w Wolborzu jednogłośnie udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023 Burmistrzowi Wolborza Andrzejowi Jarosowi. 
zdjęcie
Głosowanie nad uchwałą podsumowującą działalność Burmistrza w zakresie wykonania założonego budżetu w roku 2023 poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie miasta i gminy oraz odczytaniem sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, które są organami kontrolnymi działalności i wykonania budżetu przez Burmistrza Wolborza. Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnym 15 głosami "za" udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. 

Dochody budżetu Wolborza wykonano w kwocie 72.277.184,67 zł co stanowi 98,59 % planu. Natomiast plan wydatków w roku 2023 zrealizowano w kwocie 82.565.182,00 zł co stanowi 97,03 % planu. 

Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 35.787.431,76 zł co stanowi 99,27 % planowanych wydatków.
Przychody budżetu w roku 2023 zrealizowano w kwocie 14.388.857,80 tj. 98,78% . 

Zadłużenie Gminy na bezpiecznym poziomie wyniosło na koniec 2023 r  20.862.461,00 zł.

W trakcie sesji Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros podziękował dwóm przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich,  w Bogusławicach Annie Gieszcz i w Goleszach Dużych Małgorzacie Pościk, za pomoc i organizacje przyjęcia gości, którzy przyjechali na Dni Wolborza z partnerskiej Jabłonki na Orawie. Podziękowania za sprawną organizacje święta Miasta i Gminy skierowane zostały również do całego zespołu Wolborskiego Centrum Kultury na czele z dyrektor Kamilą Dubilas. 

Raport o Stanie Maista i Gminy Wolbórz za rok 2023, poniżej do pobrania. 

Załączniki artykułu

← powrót