Dofinansowanie do wymiany pieca 2023 r.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
09-01-2023
Można dostać do 5 tys. zł dotacji na wymianę starego pieca węglowego. Zachęcamy do skorzystania z dotacji. 
zdjęcie
Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolbórz na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go ekologicznym źródłem ogrzewania, dotacja udzielana jest osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które stary kocioł węglowy wymienią na:

1) kocioł gazowy kondensacyjny;
2) ogrzewanie elektryczne;
3) kocioł olejowy kondensacyjny;
4)  pompę ciepła;
5) automatyczny kocioł retortowy opalany granulatem drzewnym, tzw. peletem, który uzyskały certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów określonych  w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100, z 2016r. L 346, str. 51).

Wysokość dotacji celowej wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Wysokość przekazanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne.

Warunkiem  przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gminą Wolborz umowy i jej realizacja na zasadach określonych w w/w regulaminie.

Od 2023 r. istnieje możliwość łączenia dotacji z programu gminnego z dotacją w programie „Czyste Powietrze”, jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania
← powrót