Sprzedaż działek w Leonowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
22-05-2024
Burmistrz ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Leonów
zdjęcie
Burmistrz Wolborza działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Leonów

Działka 99/19 o pow. 0,1272 ha        cena wywoławcza 101 760,00 zł
Działka 99/20 o pow. 0,1272 ha         cena wywoławcza 101 760,00 zł
Działka 99/26 o pow. 0,1436 ha         cena wywoławcza 114 880,00 zł
Działka 99/29 o pow. 0,1221 ha         cena wywoławcza   97 680,00 zł
Działka 99/30 o pow. 0,1700 ha         cena wywoławcza 136 000,00 zł

Wyżej wymienione nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. posiadają urządzoną księgę wieczystą nr PT1P/00043565/7.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Wolbórz: Gmina Wolbórz dla danego terenu nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków działki stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty orne oraz pastwiska trwałe. Dla działki nr 99/19 wydana została decyzja o warunkach zabudowy RB.6730.122.2023.MS z dnia 24 listopada 2023 r. dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dla działki nr 99/20 wydana została decyzja o warunkach zabudowy RB.6730.121.2023.MS z dnia 24 listopada 2023 r. dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dla działki nr 99/26 wydana została decyzja o warunkach zabudowy RB.6730.118.2023.MS z dnia 24 listopada 2023 r. dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dla działki nr 99/29 wydana została decyzja o warunkach zabudowy RB.6730.117.2023.MS z dnia 24 listopada 2023 r. dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dla działki nr 99/30 wydana została decyzja o warunkach zabudowy RB.6730.116.2023.MS z dnia 28 listopada 2023 r. dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezagospodarowane, położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej. Dostęp do nieruchomości z wewnętrznej drogi gruntowej. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rekreacyjne. Uzbrojenie nieruchomości w media – na działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej – wodociąg, kanalizacja sanitarna oraz enn z napowietrznej sieci niskiego napięcia. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu (sala nr 18) w dniu 25.06.2024 r. o godz. 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu w wys. 10% ceny wywoławczej na konto urzędu PBS w Tomaszowie Maz. oddział Wolbórz nr 05 8985 0004 0050 0556 1522 0007 (z dopiskiem „wadium na działkę nr........”) w taki sposób, aby kwota wpłynęła na konto urzędu najpóźniej w dniu 20.06.2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Wolbórz. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości najpóźniej 3 dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT. Wszystkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego pokrywa nabywca. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z mapą ewidencyjną oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków. W przypadku okazania granic nieruchomości koszty ponosi nabywca. Burmistrz Wolborza zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronach internetowych urzędu: www.wolborz.eu, www.wolborz.4bip.pl, w prasie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Dodatkowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wolborzu (pokój 14) lub telefonicznie 44 6164 241 wew. 34. 
← powrót