Komunikat

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wolbórz w myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 ze zm.) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gminy są obowiązane udostępniać informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Wypełniając ustawowy obowiązek, Gmina Wolbórz poniżej udostępnia swoim mieszkańcom informacje, o których mowa w przytoczonym przepisie przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:
przekazania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.
przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 ze zm.).

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., firma „EKO-REGION” Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18. 97-400 Bełchatów, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu III gospodarki odpadami województwa łódzkiego. 

Zgodnie z założeniami ustawy oraz Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (powoływany dalej jako WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, Gmina Wolbórz wchodzi w skład regionu III gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego. WPGO określa w regionie III cztery instalacje, które spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacjami tymi są:

EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Julkowie - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko, instalacja w Płoszowie - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, instalacja w Pukininie - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), 

PGK Sp. z o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, instalacja w Różannie - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazuje bioodpady stanowiące odpady komunalne bezpośrednio do regionalnej kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie przewidzianej do obsługi regionu III gospodarki odpadami województwa łódzkiego. WPGO określa w regionie III trzy kompostownie odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie:
„EKO-REGION" Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów – kompostownia Julków, 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka – kompostownia Pukinin 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko – kompostownia Płoszów.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazuje pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania bezpośrednio do istniejącego regionalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewidzianego do obsługi regionu III gospodarki odpadami województwa łódzkiego. WPGO określa w regionie III trzy takie składowiska:
„EKO-REGION" Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, składowisko odpadów komunalnych Julków, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Różanna, 
SITA Polska, Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubochnia Górki