Poziomy odzysku i recyklingu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wydane na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 ze zm.) określa m.in. poziomy, które gminy obowiązane są osiągnąć w poszczególnych latach w okresie od 2012 r. do 2020 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia:

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (poziom liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów) został ustanowiony:
w 2012 r. jako wartość 10%
w 2013 r. jako wartość 12%
w 2014 r. jako wartość 14%
w 2015 r. jako wartość 16%
w 2016 r. jako wartość 18%
w 2017 r. jako wartość 20%
w 2018 r. jako wartość 30%
w 2019 r. jako wartość 40%
w 2020 r. jako wartość 50%
W Gminie Wolbórz w 2018 r. poziom ten wyniósł 38%.

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zostały ustanowiony:
w 2012 r. jako wartość 30%
w 2013 r. jako wartość 36%
w 2014 r. jako wartość 38%
w 2015 r. jako wartość 40%
w 2016 r. jako wartość 42%
w 2017 r. jako wartość 45%
w 2018 r. jako wartość 50%
w 2019 r. jako wartość 60%
w 2020 r. jako wartość 70%
W Gminie Wolbórz w 2018 r. poziom ten wynosił 100%. 

c) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676) gmina jest obowiązana osiągnąć następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.:
w 2012 r. – 75%
16 lipca 2013 r. – 50%
2014 r. – 50%
2015 r. – 50%
2016 r. – 45%
2017 r. – 45%
2018 r. – 40%
2019 r. – 40%
16 lipca 2020 r. – 35%.
W Gminie Wolbórz w 2018 r. poziom ten wyniósł 40%.