Deklaracja dostępności www.wolborz.eu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

 

Urząd Miejski w Wolborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wolborz.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Pampuch.
 • E-mail: promocja@wolborz.eu
 • Telefon: +48 44 61 64 241

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Wolborza
 • Adres: Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
 • E-mail: burmistrz@wolborz.eu
 • Telefon: +48 44 61 64 241

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Wolborzu zlokalizowany jest przy pl. Jagiełły 28 w Wolborzu. Budynek posiada parter i jedną kondygnacje. 

Dojazd do budynku     

Do budynku Urzędu można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji prywatnej. 

Dostępność parkingu

Przy budynku Urzędu znajdują się dwa parkingi ogólnodostępne, na których w zlokalizowane są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Nawierzchnia parkingów wykonana jest z kostki brukowej i asfaltu z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego.

Wejście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi główne budynku, odbywa się poprzez schody zewnętrzne, przy których zamontowane są poręcze. Dla osób niepełnosprawnych, po lewej stronie schodów znajduje się podjazd. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe, przeszklone w kolorze kontrastowym do ścian budynku.


Dostępność obiektu Urzędu dla interesantów    

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się stanowisko osoby udzielającej podstawowych informacji o sposobie załatwienia urzędowej sprawy. Na kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sekretariat Burmistrza Wolborza oraz Sekretarza Gminy. Komunikacja na poziom pierwszego piętra odbywa się poprzez klatkę schodową. Na kondygnacji pierwszego piętra znajdują się pomieszczenia biurowe. Na korytarzach, przy drzwiach do pomieszczeń znajdują się tablice informacyjne z opisem poszczególnych stanowisk. Napisy są w kolorze czarnym na białym tle. W pomieszczeniach znajdują się stanowiska, przy których są miejsca siedzące dla interesantów. Do budynku Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, woda dla psa zostanie podana na prośbę interesanta.

Dostępność pomieszczeń higienicznosanitarnych

W budynku są dwie toalety. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parkingu Urzędu, z tyłu obiektu. 

Utrudnienia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu.

Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.