Komunikat

Program ochrony wód zbiornika sulejowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

1. Projekt "Program ochrony wód zbiornika sulejowskiego – budowa kanalizacji sanitarnej południowo – wschodniej części gminy Wolbórz" polega na budowie systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w południowo – wschodniej części gminy Wolbórz w miejscowościach: Polichno, Żarnowica Duża, Golesze Duże, Adamów, Bronisławów, Leonów, Dębsko, Swolszewice Duże, Lubiaszów Nowy, Golesze Małe, Lubiaszów Stary, Golesze Parcela, Apolonka, Kaleń, Janów, Młoszów, Stanisławów. W szczególności projekt obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej o długości 77,118 km, w tym kanalizacji grawitacyjne z rur pcv Ø 160/ 300 –  53029 mb oraz  kanałów tłocznych z rur pe  Ø 75 / 110 –  24089 mb,
  • budowę sieciowych pompowni ścieków  Ø 1200 i Ø 1500 żelbetonowe – 49 szt,
  • budowę oczyszczalni ścieków – 1 o średniej wydajności 420 m3 / dobę,
  • budowę przyłączy – 1280 szt.
  • liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 3733 osoby.

2. Cel projektu
Głównym celem projektu jest ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi, ograniczenie ich wysokiego zanieczyszczenia, w tym zwiększenie czystości wód Zbiornika Sulejowskiego jak i jego zlewni. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, której dotyczy projekt przyczyni się do eliminacji zrzutu ścieków do wód powierzchniowych oraz ich infiltracji do wód podziemnych, likwidacji istniejących przydomowych szamb, „dzikich” odprowadzeń do rowów przydrożnych, wywożenia ścieków na użytki rolne i do lasów. Pod względem ekologicznym realizacja projektu pozytywnie wpłynie na ochronę walorów przyrodniczych gminy Wolbórz w parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, rezerwatach przyrody, użytkach ekologicznych. Rozwój infrastruktury ściekowej przyczyni się do wzrostu gospodarczego gminy i regionu przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska. Nastąpi polepszenie oferty przeznaczonej dla inwestorów, a w związku z tym możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Właściwie rozwiązana kwestia zagospodarowania ścieków stanowić może szansę dla rozwoju ruchu turystycznego i tym samym wzrostu liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w obszarze handlu, gastronomii, usług hotelarskich, agroturystyki
i drobnej wytwórczości. Poprawa warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej spowoduje także obniżenie obciążenia  finansowego mieszkańców kosztami neutralizacji ścieków komunalnych.
3. Okres realizacji projektu: od 07 wrzesień 2009 r. do 30 grudnia 2012 r.
4. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 24 mln zł
5. Współfinansowanie zadania:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(RPO WŁ na lata 2007-2013) – dotacja 13.395.051,80 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja 6.529.000,00 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dopłata do oprocentowania kredytu udzielonego w wys.  3.000.000,00 zł

Dokumentacja fotograficzna z robót przy oczyszczalni ścieków:

Opisy do zdjęć:
1. Budynek oczyszczalni scieków - kwiecień 2011 r.
2. Oczyszczalnia ścieków w budowie.
3. Prasa do odwadniania osadów w oczyszczalni.
4. Reaktor w oczyszczalni.
5. Reaktor w budowie.
6. Reaktor w oczyszczalni.
7. Tablica informacyjna w Swolszewicach Dużych.
8. Tablica informacyjna przed oczyszczalnią ścieków w Żarnowicy.
9, 10. Oczyszczalnia ścieków - maj 2012 r.