Przebudowa drogi gminnej Polichno – Żarnowica

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Batalię o środki unijne na przebudowę drogi Polichno – Żarnowica, Gmina Wolbórz rozpoczęła w 2009 r., kiedy to 27.02.2011 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek został następnie pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i znalazł się na 19 pozycji na liście rankingowej.
Przedmiotem projektu jest istniejąca droga o długości 5254,25 mb i szerokości jezdni 4- 5 m. Projekt polega na przebudowie ww. drogi i uzyskaniu następujących parametrów:

  • długość jezdni – 5254,25 mb,
  • szerokość jezdni – 6m,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego łącznej grubości 10 cm,
  • chodnik jednostronny szer. 1,3m z kostki betonowej,
  • rów odwadniający z przepustami  z rur betonowych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi, a tym samym polepszenia komfortu życia mieszkańców. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych użytkowników drogi oraz pieszych, dzięki poszerzeniu jezdni i wybudowaniu nowego chodnika. Bardzo ważnym efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców okolicznych miejscowości do lokalnych i regionalnych ośrodków rozwoju. Poprzez bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław projekt przyczyni się do zintegrowania lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego z krajowym systemem komunikacyjnym. 

Realizacja projektu zakończy proces budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej we wsiach Polichno i Żarnowica planowany na lata 2009 – 2010, polegający na wymianie rur wodociągowych azbestowo – cementowych na PVC i budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu kluczowego nr IPI/12/2007. 

19 czerwca 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  nr UDA-RPLD.01.01.00-00-018/09-00 na kwotę pomocy 7.182.187,44 zł, stanowiącą 75 %  wartości kosztorysowej zadania.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 6 kwietnia 2010 r. gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie na wykonanie przebudowy tej drogi. Całkowity koszt zadania wyniósł 6.351.391,57 zł, z czego 4.744.271,16 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przejęcie placu budowy nastąpiło w dniu  19.07.2010 r. Roboty zostały ostatecznie odebrane 28.07.2011 r.
 
30 września 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia przebudowanej drogi. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Elżbieta Ościk, radny Henryk Sęk, radny Tomasz Smejda, radny Krzysztof Czapla oraz sołtys Polichna Zdzisław Dróżdż i sołtys Żarnowicy Tadeusz Gajda. Poświęcenia drogi dokonał ks. prałat Grzegorz Gogol. 
W uroczystości uczestniczyli ponadto radni, przedstawiciel Komisariatu Policji w Wolborzu, inspektor nadzoru Andrzej Kocięba, projektant drogi Edward Kamiński, pracownicy Urzędu Miejskiego i okoliczni mieszkańcy.