Gospodarka odpadami komunalnymi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

W Gminie Wolbórz odpady komunalne odbierane są przez firmę EKO-REGION sp. z o.o. Oddział Usług Komunalnych Skierniewice. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wolbórz pozostaje Biuro Obsługi Klienta – nr telefonu 46 833 33 34.


Więcej na temat segregacji można przeczytać na stronie EKO-REGION (link).
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Sportowej (teren oczyszczalni ścieków) w WolborzuPSZOK czynny jest w każdy poniedziałek od 10.00 do 17.30.

EKO-REGION Sp. z o.o. i Urząd Miejski zachęcają do założenia przydomowego kompostownika. Wykorzystywanie kompostu jako pełnowartościowego nawozu jest dobrym zamiennikiem środków chemicznych.

KARTA DUŻEJ RODZINY – DOPŁATA DO KWARTALNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH.
Karta Dużej Rodziny na terenie gminy Wolbórz uprawnia do skorzystania z dopłaty do opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dopłata zostanie naliczona w przypadku dokonania przez uprawionych do niej terminowych wpłat zgodnie z poniższym harmonogramem: 
I rata – do 31 marca,
II rata – do 30 czerwca,
III rata – do 30 września,
IV rata – 29 grudnia.
Po terminie wnioski i dopłaty nie mogą być realizowane.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Popiół należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Bioodpady należy wrzucać przez cały rok do brązowego pojemnika przeznaczonego na bioodpady. 


Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 36 lub u Sołtysów.
 
Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Wolbórz.

Na podstawie art. 6 ust.1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), Urząd Miejski w Wolborzu informuje, że prowadzi sukcesywne kontrole przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Wolbórz systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Wolborzu oraz na stronie wolborz.eu).

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do: uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust.4a).

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami z określonymi w Regulaminie oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Na podstawie art.3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy do tej pory nie wykonali powyższego obowiązku, zobowiązani są do niezwłocznego udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
- dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Wolborzu, 
- przesłać na adres: Urząd Miejski w Wolborzu, Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz,
- przesłać skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy: poczta@wolborz.eu

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 616 42 41 w 34.